Годишен Финансов Отчет 2009

В текущата работа са синхронизирани мненията и оценките на водеща българска фирма за счетоводен софтуер, консултантите от USAID и главни счетоводители от електроразпределителните дружества. Уеднаквяването на масивите от информация от счетоводството на предприятията и справките за образуване на цените ще даде възможност за създаване на връзка между отчетността на предприятията и предоставяната информация в комисията.
За целите на регулаторният орган и алокиране на видовете раз¬ходи в ЕРД се засягат дейностите по Разпределение и Снабдяване. Дейността по Разпределение е свързана с преноса на EE по разпределителната мрежа, а Снабдяването - с процеса фактуриране на EE и инкасиране стойността на потребената енергия.
За целите на ценообразуването в отчетените/прогнозни разходи се включват само тези разходи, които са пряко свързани с дейността по лицензията на дружествата. Във видовете разходи, които участ¬ват при образуването на цените, не се включват финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди.
Финансовия резултат от дейността се изчислява като:

ФР = Пр-Р, отчетени за година Т
където:
ФР - финансов резултат;
Пр - приходи;
Р - разходи.
Пр = ЦхЕЕ, за година Т
където:
Ц - цени, утвърдени от ДКЕВР през година Т-1, на база прогнозни разходи за година Т от лицензионна дейност;
EE - реализирани количества EE ( произведени и продадени по отчет).

Ц = Рпр/ЕЕпр
където:
Рпр - прогнозни разходи за година Т, утвърдени в година Т-1;
ЕЕпр - прогнозни количества EE за година Т, утвърдени в го¬дина Т-1

Необходимо е да се отбележи, че:
1. Прогнозните разходи за година Т, са утвърдени в година Т-1 < Разходи, отчетени за година Т; 2. Прогнозните разходи за година Т, са утвърдени в година Т-1 и формират цени, утвърдени от ДКЕВР; 3. Разходите, отчетени за година Т формират себестойността на EE по финансов отчет;
4. Следователно: Цените, утвърдени от ДКЕВР < Себестой¬ността на EE по финансов отчет.
При отчитането по тези формули трябва да се има предвид, че:
1. Зависимостите са при еднакви прогнозни и отчетни количес¬тва EE;
2. Разходите за лихви, глоби, неустойки, комисионни, обезцен-ки на вземанията, представителни и др. не се включват в утвърдените от ДКЕВР цени, но се отчитат по първичните счетоводни документи. Тези разходи влияят негативно на финансовия резултат на дружествата, но не се плащат от потребителите. Не могат да се приспадат и връщат на потребителите, не защото практически е невъзможно, а защото никога не са се включвали в утвърдените от ДКЕВР цени.
Финансовите отчети за регулаторни цели се придружават от доклади и допълнителна информация при спазване на всички разпоредби на Наредбата, както и на показателите за изпълнението, свързани с управлението и ефективността на качеството на услуги¬те. ДКЕВР дава задължителни указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването.

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Copyright 2009 | Блог за фактури и онлайн фактуриране и общо взето всичко за платежните онлайн документите.